àÛç¸ÁEEEÁEÁEåQînÁEàÛç¸ï®/ÉfÉUÉCÉì

ÁEóòópÁEó¨ÁEEÁEíçï∂ÁEÁEE[ïiÁEÁEÁEåQîn/ëOã¥ÁEçÁEËÁEà…ê®çÁE/h2>

åQînåßÁEëOã¥és/çÁEËés/à…ê®çËésÁEÁEEEíçï∂ÁEè≥ÁEÁEÁEÁEÁEÁEEÁE
àÛç¸ ó¨ÁEEstyle=

ÁEê\çûÁEÁEÁEë≈çáÁEÁEÁEå©êœÁEÁEå¥çeÁEé ê^ÁEÁEópà E/h2>

á@ÁEê\ÁEçûÁEÁEÁEÁEìdòbÁEÉÁEEÉãÁEÁEÁEòAóçÁEÁEÁEÁEÁE
ÁEïsñæÁEì_ÁEÁEÁEÁEãCåyÁEÁEìdòbÁEÁEÁEÁEÁE
ìdòbî‘çÜÁE027-289-3938
áAÁEë≈çáÁE
ÁEãqólÁEêßçÏäÛñ]ì‡óeÁEÁEï∑ÁEÁEÁEÉfÉUÉCÉìÁEèÁEıÁEÁEÁEÁEEÁE

ÁEíçï∂éûÁEÁEópà”ÁEÁEÁEÁEÁEÁEE/strong>
ÁEï∂éöå¥çe
ÁEégópÁEEÁEâÊëúÁEé ê^
ÁEéQçlÁEÁEÁEÁEàÛç¸ï®
ÁEÁEäÛñ]ÁEÉfÉUÉCÉìÁEÁEÁEèÍçáÁEÉâÉtå¥çeÁEéËèëÁEâ¬ÁE

áBÁEÁEå„ÁEêîì˙ÁEÉâÉtÉfÉUÉCÉìÁEEÁEå©êœÁEÁEÁEëóÁEÁEÁEÁEÁEÁEEÁE

ÁEå©êœèëÁEÁEíÒèoÁEÁEÁEí∏ÁEÁEÁEEÁE
ÉâÉtÉfÉUÉCÉìÁEjpgÁEÁEÁEÁEpdfÁEÁEÁEÁEEEÁEÉÁEEÉãÁEÁEëóÁEÁEÁE
ì‡óeÁEämîFÁEÁEÁEÁEÁEÁEÁEÁEEÁE

ÁEíçï∂ämíËÁEÉfÉUÉCÉìèCê≥ÁEE/h2>

áCî≠íç
åàíËÁEÁEÁEéûÁEÁEìdòbÁEÁEÁEÉÁEEÉãÁEÁEòAóçÁEÁEÁEÁEÁE
î≠íçÁEç€ÁEÁEå©êœèëÁEÁEíçï∂èëÁEÁEóìÁEÁEèêñºÁEÁEìÊàÛÁEÁEÁEÁEÁEÁEFAXÁEÁEÁEï‘ëóâ∫ÁEÁEÁE
áDÉfÉUÉCÉìêßçÁE/strong>
î≠íçå„ÁE3ÁE5ì˙ä‘ÁEÁEÁEç◊ÁEÁEïîï™ÁEÁEçÏÁEçûÁEÁEÉfÉUÉCÉìÁEâÊëúÁEÁEëóÁEívÁEÁEÁEEÁE
ÁEÁEà»å„ÁEÉLÉÉÉìÉZÉãÁEÁEÁEèÍçáÁEèäíËÁEÉLÉÉÉìÉZÉãóøÁEî≠ê∂ÁEÁEÁEÁEÁEÁEÁEEÁE
ÁEãqólÁEÉCÉÁEEÉWÁEEà·ÁEå¬èäÁEÁEä‘à·ÁEÁEïœçXÁEâ”èäÁE
âÊëúÉfÁEÉ^ÁEÉtÉ@ÉbÉNÉXÁEÁEÁEímÁEEEÁEÁEÁEÁEÁE
çZê≥ÁEâÒêîêßå¿ÁEÁEÁEÁEÁEÁEÁE

çZóπämîFÁEÁEéxï•ÁEÁEàÛç¸ÁEî[ïi

áEçZóπämîF
èCê≥ÁEÁEEÁEÁEäÁEπÁEÁEíiäKÁEçZóπÁEEÁEÁEÁEÁEEÁE
çZóπÁEç€ÁEÁEÉÁEEÉãÁEÁEçZóπämîFèëÁEÁEëóïtÁEÁEÁEÁEÁEEÁEÁEÁE
ç≈èIçZóπÉfÉUÉCÉìÁEämîFå„ÁEèêñºÁEÁEìÊàÛÁEÁEÁEÁEÁEÁEFAXÁEÁEÁEï‘ëóâ∫ÁEÁEÁE
áFÁEì¸ã‡ÁEÁEäËÁEÁEÁEÁEE
ÉfÉUÉCÉìämîFå„ÁEóøã‡ÁEÁEéxï•ÁEÁEÁEÁEÁEÁE
ÁEí˜ÁEï•ÁEÁEë„à¯ÁEìôÁEÁEéxï•ÁEï˚ñ@ÁEëŒâûÁEÁEÁEÁEÁEEÁEÁEÁEÁEëäíkÁEÁEÁEÁEÁE
áGàÛç¸ÁEäJén
ÁEì¸ã‡ämîFå„ÁEàÛç¸çHíˁEEÁEÁEÁEÁEÁEEÁE
áHî[ïi
ñÁEèTä‘ëOå„ÁEî[ïiÁEÁEÁEÁEÁEEÁE

î[ïiå„ÁEÉTÉ|ÁEÉg

î[ïiå„ÁEîΩãøåãâ ÁEå¯â ÁEÁEÁEÁEÁEÁEÁEÁEèÍçáÁEÁEÁEà¿êSâ∫ÁEÁEÁE
çƒìxêßçÏÁEì¡ï âøäiÁEÁEÁEÁEÁEÁEÁEÁEÁEÁEEÁE 

àÛç¸ï®ÁEÉfÉUÉCÉìêßçÏÁEàÛç¸åQîn

åQînåßÁEëOã¥és/çÁEËés/à…ê®çËésÁEçLçêÁEàÛç¸ÁEÉfÉUÉCÉì

åQînåßëOã¥és
ê¬óúéqí¨ ê¬ótí¨ ê¬ñˁE¨ í©ëqí¨ í©ì˙ÁEãuí¨ í©ì˙í¨ ìVêÏëÂìáí¨ ìVêÏå¥í¨ ìVêÏí¨ êVà‰í¨ çrå˚í¨ çréqí¨ çrñqí¨ î—ìyà‰í¨ írí[í¨ êŒëqí¨ êŒä÷í¨ êÚëÚí¨ ésîVä÷í¨ ç° à‰í¨ ä‚ê_í¨ ‚ìà‰í¨ ç]ñÿí¨ ç]ìcí¨ ëÂå”í¨ ëÂéËí¨ ëÂóòç™í¨ ëÂóFí¨ ëÂëOìcí¨ ëÂìní¨ â¨åEí¨ èóâÁE¨ ï\í¨ èüëÚí¨ ã‡ä€í¨ è„ê¬óúéqí¨ è„êÚí¨ è„ëÂìáí¨ è„ëÂâÁE¨ è„â´ í¨ è„è¨èoí¨ è„ç≤íπí¨ è„êVìcí¨ è„í∑àÈí¨ è„ç◊à‰í¨ è„ëùìcí¨ ãTêÚí¨ ãTó¢í¨ êÏå¥í¨ êÏí[í¨ êÏã»í¨ âÕå¥ïlí¨ ê_ëÚÁEêX ñkë„ìcí¨ ê¥ñÏí¨ åˁEcí¨ è¨ëäñÿí¨ çgâ_í¨ çK íÀí¨ çëóÃí¨ è¨ç‚éqí¨ è¨ìáìcí¨ è¨ê_ñæí¨ ãÓå`í¨ è¨âÁE¥í¨ å„ä’í¨ å„â∁E¨ å‹ë„í¨ éRâ§í¨ ï~ìáí¨ â∫à¢ì‡í¨ â∫êŒëqí¨ â∫ëÂìáí¨ â∫ëÂâÁE¨ â∫â´í¨ â∫êÏí¨ â∫è¨èoí¨ â∫ ç≤íπí¨ â∫êVìcí¨ â∫í∑àÈí¨ â∫ç◊à‰í¨ â∫ëùìcí¨ è∫òaí¨ êVëOã¥í¨ èÈìåí¨ èZãgí¨ ä÷ç™í¨ ëçé–í¨ çÁE‰í¨ çÁE‘ë‰ ëÍåEí¨ ìcå˚í¨ êÁE„ìcí¨ íÁE¨ íEÁEíJí¨ íEåıòHí¨ àÓâ◁E êVìcí¨ ìøä€í¨ íπéÊí¨ ïxìcí¨ íπâHí¨ ñ‚âÁE¨ ïcÉñìáí¨ íÜì‡í¨ ìÏãkí¨ êVñxí¨ êºëÂé∫í¨ êºï–äLí¨ êºëPí¨ ì˙ó÷éõí¨ ìÒîVã{í¨ ÁEÁEìáí¨ ñÏíÜí¨ í[ãCí¨ î†ìcí¨ ï@ñ—êŁE í¨ înèÍí¨ åıÁEãuí¨ ìåè„ñÏí¨ ìåëÂé∫í¨ ìåï–äLí¨ ìåã‡ä€í¨ ìåëPí¨ îÛâzí¨ ì˙ãgí¨ çLê£í¨ ïxémå©í¨ å√ésí¨ ï∂ãûí¨ ïΩòaí¨ ñxâzí¨ ñxîVâ∫í¨ ñ{í¨ ñ[ä€í¨ ëOî†ìcí¨ éOâÕí¨ éOñìí¨ óŒÁEãuí¨ ìÏí¨ ó‰í¨ ã{íní¨ éOñÈëÚí¨ ñŒñÿí¨ å≥ëçé–í¨ â°ëÚí¨ â°éËí¨ óÕä€í¨ ó¥ë†éõí¨ òZãüí¨ é·ã{í¨
åQînåßçÁEËés
ëäê∂í¨ ê‘ç‚í¨ à¢ãví√í¨ àÁE¨ ìåí¨ êVí¨ î—ã í¨ î—íÀí¨ êŒå¥í¨ àÓâ◊í¨ à‰ñÏí¨ ä‚âüí¨ ä‚ï@í¨ êøíní¨ âÃêÏí¨ ç]ñÿí¨ ëÂëÚí¨ ëÂã¥í¨ ëÂî™ñÿí¨ â´í¨ äLëÚí¨ íbñËí¨ ï–â™í¨ â√ëΩí¨ ã‡à‰ü∫í¨ è„ëÂóEE¨ è„è¨íπí¨ è„è¨î∑í¨ è„ç≤ñÏí¨ è„ëÍí¨ è„ñLâ™í¨ è„íÜãèí¨ è„ï¿â|í¨ è„òaìcí¨ ãeíní¨ ñkêVîgí¨ ñkãvï€í¨ ñkí í¨ ñkëoótí¨ ñÿïîí¨ ãû ñ⁁E¨ çsóÕí¨ ã„ë†í¨ ëqâÍñÏí¨ åIçËí¨ åïçËí¨ è¨î™ñÿí¨ âhí¨ ç≤ñÏåEí¨ è‚í¨ êVå„ä’í¨ éƒçËí¨ é≈íÀí¨ ìáñÏí¨ â∫ëÂìáí¨ â∫ëÂóEE¨ â∫è¨íπí¨ â∫è¨î∑í¨ â∫ç÷ìcí¨ â∫ç≤ñÁE í¨ â∫ëÍí¨ â∫ñLâ™í¨ â∫íÜãèí¨ â∫îVèÈí¨ â∫â°í¨ â∫òaìcí¨ èhëÂóEE¨ èhâ°éËí¨ ê≥äœéõí¨ è∫òaí¨ îíã‚í¨ èÈéRí¨ êVçÁEÁE¨ êVìcí¨ êVï€í¨ êVï€ìcíÜí¨ ê^í¨ ññçLí¨ çªâÁE í¨ èZãgí¨ âÁE„í¨ ìcí¨ ë‰í¨ ë‰êVìcí¨ ó≥å©í¨ çÁEªí¨ çÁE÷í¨ çÁEºí¨ í}ìÍí¨ í÷í¨ íEå©í¨ éõîˁE¨ ìVê_í¨ èÌî’í¨ í í¨ ñ‚âÁE¨ ñ‚âÁEºí¨ íÜãèí¨ íÜëÂóEE¨ íÜîˁE¨ íÜçÁE âÁE¨ íÜìáí¨ íÜñLâ™í¨ ï¿â|í¨ ê¨ìcí¨ êºìáí¨ êºâ°éËí¨ ì˙åıí¨ ç™è¨âÁE¨ èÊïçí¨ îãå¥í¨ ï@çÁE¨ ïlêÏí¨ ïlêKí¨ ìåäLëÚí¨ ìåíÜó¢í¨ êπêŒí¨ ì˙çÁE¨ ûwï®í¨ ì°íÀí¨ ëoót í¨ í¨âÁE¨ óŒí¨ ìÏí¨ ìÏêVîgí¨ ìÏëÂóEE¨ ã{å¥í¨ ã{å≥í¨ ñ{í¨ å≥çÁEÁE¨ å≥ìáñºí¨ î™ìáí¨ ñÓìáí¨ î™êÁE„í¨ ñÓíÜí¨ ñˁEÏí¨ éRìcí¨ éRñºí¨ î™î¶í¨ î™î¶å¥í¨ ã|í¨ élÉc âÁE¨ äÒçáí¨ óÖäøí¨ äyä‘í¨ òAêùí¨é·ìcí¨ é·èºí¨ â‰ïÙí¨ òaìcëΩíÜí¨ ñ»ä—í¨ òaìcí¨
åQînåßà…ê®çËés
ä‘ñÏíJí¨ ê‘ñxç°à‰í¨ ê‘ñxé≠ìáí¨ ìåí¨ à¢ñÌëÂéõí¨ à¿ñxí¨ î—ìáí¨ àÈí¨ ésèÍí¨ àÓâ◊í¨ ä£í¨ ç°êÚí¨ ç°à‰í¨ ëæìcí¨ ëÂéËí¨ é≠ìáí¨ îîêÏí¨ è„êÚí¨ è„êAñÿñ{í¨ è„êzñK í¨ è„ìcí¨ è„ò@í¨ ñkêÁEÿí¨ äÏëΩí¨ çëíËí¨ ã»ó÷í¨ âÿë†éõí¨ â∫ìπéõí¨ è¨êÚí¨ çÁE—í¨ çëóÃí¨ éıí¨ å‹ñ⁁Eçí¨ ã´ ã´ìå ã´ éRâ§í¨ éOåıí¨ éOòaí¨ éƒí¨ â∫êAñÿí¨ â∫ò@ í¨ â∫êGí¨ è∫òaí¨ êVâhí¨ ññçLí¨ ìcíÜìáí¨ ìcíÜí¨ ìcïîà‰í¨ ëÂê≥éõí¨ íÜâõí¨ íÁE∫í¨ íÁEºí¨ òAéÊñ{í¨ òAéÊí¨ òAéÊå≥í¨ ïxíÀí¨ åÀíJíÀí¨ ñLèÈí¨ íÜí¨ í∑è¿í¨ êºè¨ï€ ï˚í¨ êºè„îVã{í¨ êºãvï€í¨ êºìcí¨ êºñÏí¨ îBíÀí¨ ñÏí¨ âHçïí¨ îgéuç]í¨ î™ê°í¨ ìåè¨ï€ï˚í¨ ìåè„îVã{í¨ ìåñ{í¨ ì˙îTèoí¨ ïΩà‰í¨ ÁEÁEÁEí¨ ïüìáí¨ ïΩòaí¨ ñxå˚í¨ ñx â∫í¨ ñ{ä÷í¨ ñ{í¨ ã»ëÚí¨ înå©íÀí¨ óŁEìÏêÁEÿí¨ éOé∫í¨ î¸ñŒòCí¨ ã{éqí¨ ã{å√í¨ ã{ëOí¨ è@çÁE¨ ñŒòCí¨ ñŒòCìÏí¨ î™ç‚í¨ î™ìlìáí¨ ñˁE¥í¨ î™î¶í¨ èúÉPí¨ é·ótí¨

àÛç¸åQînÁEàÛç¸ÉfÉUÉCÉìçLçê